EVENTS & OPPORTUNITIES

Welcome to the Events & Opportunities section! Here, you can find events, discussion, volunteering, learning and project development opportunities for young people interested in climate change. You can also register your event via the button below.

Sự kiện

Ứng tuyển tham gia Trại viết Báo cáo cập nhật Thanh niên Việt Nam hành động vì khí hậu 2022

 • Đơn vị tổ chức: UNDP Việt Nam, MONRE-DCC
 • Thời gian: 08-08-2022 23:59:00
 • Địa điểm: Online
Tìm hiểu thêm

Ứng tuyển vị trí Trưởng nhóm viết Báo cáo đặc biệt cập nhật Thanh niên Việt Nam hành động vì khí hậu 2022

 • Đơn vị tổ chức: UNDP Việt Nam, MONRE-DCC
 • Thời gian: 26-07-2022 23:59:00
 • Địa điểm: Online
Tìm hiểu thêm

Ứng tuyển Nhóm điều phối thanh niên về chuyển dịch năng lượng

 • Đơn vị tổ chức: GreenID, USTH, UNDP Việt Nam
 • Thời gian: 20-11-2021 23:59:00
 • Địa điểm: Online
Tìm hiểu thêm

Thảo luận về PRECOP26 & Ra mắt cổng thông tin về biến đổi khí hậu

 • Đơn vị tổ chức: UNDP Việt Nam
 • Thời gian: 22-10-2021 13:00:00
 • Địa điểm: Zoom
Tìm hiểu thêm

1 / 1