Khoảng cách và cơ hội trong quản trị khí hậu của Đông Nam Á

Bài báo này khám phá vị trí và khuôn khổ thể chế của ASEAN (Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á) về biến đổi khí hậu trong bối cảnh tầm nhìn của ASEAN nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tiến bộ xã hội và phát triển văn hóa cũng như ổn định chính trị-xã hội giữa mười quốc gia thành viên ASEAN (AMS). Báo cáo phân tích khuôn khổ thể chế của ASEAN về biến đổi khí hậu, bao gồm lý do đằng sau khuôn khổ đó, cũng như những khoảng trống và cơ hội để tận dụng hành động khí hậu nhằm tăng cường sự gắn kết trong khu vực. Cấu trúc của bài báo này bao gồm các phần về những mối quan tâm ngày càng tăng về biến đổi khí hậu trong các lĩnh vực khác nhau ở Đông Nam Á, tổng quan về Quản trị khí hậu của AMS, tổng quan về khuôn khổ khu vực của ASEAN về biến đổi khí hậu, và phân tích các khoảng trống thể chế và cơ hội, tiếp theo là các khuyến nghị chính sách .