Chiến lược phát triển giao thông vận tải đến năm 2020 điều chỉnh

Giao thông vận tải là một bộ phận quan trọng trong kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội, một trong ba khâu đột phá, cần ưu tiên đầu tư phát triển đi trước một bước với tốc độ nhanh, bền vững nhằm tạo tiền đề cho phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước. Văn bản sau đây là văn bản Phê duyệt điều chỉnh Chiến lược phát triển giao thông vận tải đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Để cập nhật thông tin về việc phát triển Chiến lược phát triển GTVT đến năm 2030, vui long truy cập kênh thông tin của Bộ GTVT tại đây – http://mt.gov.vn/atgt/chuyen-muc/1025/chien-luoc-gtvt.aspx