Dựa vào thiên nhiên trong những Đóng góp do quốc gia tự quyết định

Các giải pháp dựa vào thiên nhiên (NbS) tập trung vào việc bảo vệ, phục hồi và quản lý bền vững các hệ sinh thái của thế giới. Chúng đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết cả nguyên nhân và hậu quả của biến đổi khí hậu. Nghiên cứu gần đây cho thấy rằng NbS có thể giúp giảm thiểu 30% chi phí cần thiết từ nay đến năm 2030 để giữ sự nóng lên toàn cầu dưới 2 ° C. Gần đây,nghiên cứu cũng chứng minh cách NbS có thể giúp bảo vệ các cộng đồng dễ bị tổn thương khỏi tác động của biến đổi khí hậu trong khi cung cấp hàng loạt lợi ích khác cho xã hội. Việc các quốc gia sửa đổi hoặc chuẩn bị cập nhật các Đóng góp do quốc gia tự xác định (NDC) theo những cam kết đề ra trong Thỏa thuận Paris trong giai đoạn đến năm 2020 là cơ hội lớn để tăng tham vọng toàn cầu về biến đổi khí hậu thông qua tăng cường vai trò của những các giải pháp NbS.

Để hỗ trợ tăng cường vị trí của NbS trong các NDC tương lai, báo cáo này trình bày tổng quan về mức độ tham vọng hiện tại đối với NbS và làm nổi bật những gì có thể được thực hiện hơn nữa để khai thác đầy đủ tiềm năng của NbS trên toàn cầu. Điều này dựa trên phân tích và so sánh về vai trò của tự nhiên (đa dạng sinh học và hệ sinh thái) trong NDC cho đến nay. Chúng tôi phân tích khung, phương pháp và kết quả của các nghiên cứu khác nhau này, đồng thời xác định một tập hợp các phát hiện chung rõ ràng. Trên cơ sở này, chúng tôi phát triển các khuyến nghị cho những nhà hoạch địhc chính sách về việc nâng cao tham vọng trong mảng NbS.