Sự tham gia và tác động của thanh niên trong Công ước khung liên hiệp quốc về biến đổi khí hậu

Nghiên cứu này xem xét sự tham gia, tính chủ động và tác động của các bên phi chính phủ (NSA) trẻ trong Công ước khung Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC). Nó tập trung vào YOUNGO, một mạng lưới các tổ chức phi chính phủ, đội nhóm thanh niên, như một ví dụ điển hình để xem xét mối quan hệ giữa việc lựa chọn các chiến lược tham gia khác nhau và nguồn gốc quyền lực của thanh niên.

Nghiên cứu này đưa ra kết luận rằng sự lựa chọn chiến lược tham gia của thanh niên được định hình bởi quan điểm của họ về vị trí, vai trò và quyền lực của bản thân. Khi thanh niên tự nhìn nhận cao về vị trí, vai trò và quyền tham gia của bản thân, họ đưa ra những đóng góp chính sách mang tính xây dựng, có thể được công nhận bởi các bên đưa ra quyết định, mặc dù chỉ trong một số lĩnh vực chính sách à các kênh đàm phán nhất định. Ngược lại, khi thanh niên tự nhận thấy rằng mình không có vị trí, vai trò và quyền tham gia trong qua trình đàm phán, họ nghĩ rằng tiếng nói của mình không được công nhận, dẫn đến nỗ lực khẳng định bản thân và / hoặc thách thức tính hợp pháp của quá trình đàm phán: cả hai chiến lược này đều không được đón nhận tốt bởi những người ra quyết định. Trên thực tế, một số thách thức mà thanh niên phải đối mặt là những thách thức chung của các bên phi chính phủ trong quá trình đàm phán; tuy nhiên, việc thiếu nguồn tài chính khiến thanh niên không thể tận dụng tối đa các biện pháp tham gia mà các bên phi chính phủ khác thường sử dụng, chẳng hạn như chủ sị các sự kiện phụ. Việc hạn hẹp về tài chính cũng hạn chế khả năng thanh niên có thể phát triển những mối quan hệ lâu dài với các nhà đàm phán, những mối quan hệ rất quan trọng đối với các bên phi chính phủ khác. Những phát hiện này có ý nghĩa lớn đối với sự hiểu biết về sự tham gia và tác động của các bên phi chính phủ khác nhau, những bên mà trước đây được coi là đồng nhất. Những phát hiện này cũng đặt ra thêm nhiều câu hỏi liên quan đến mức độ hiệu quả của các quá trình đàm phán qua kênh UNFCCC, và vai trò của nó trong việc huy động và trao quyền cho thế hệ tiếp theo.