Quản lý Chất thải Toàn cầu

Báo cáo Triển vọng Quản lý Chất thải Toàn cầu, nỗ lực chung của Chương trình Môi trường Liên hợp quốc và Hiệp hội Quản lý Chất thải Quốc tế, là một đánh giá toàn cầu khoa học tiên phong về hiện trạng quản lý chất thải và kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động. Được soạn thảo sau Hội nghị thượng đỉnh Rio + 20 và phản ứng với quyết định của Hội đồng quản trị UNEP GC ngày 27/12, tài liệu này thiết lập cơ sở lý luận và các công cụ để thực hiện một cách tiếp cận toàn diện đối với quản lý chất thải và công nhận quản lý chất thải và tài nguyên là một đóng góp vào phát triển bền vững và giảm thiểu biến đổi khí hậu. Triển vọng chủ yếu tập trung vào các vấn đề ‘quản trị’ cần được giải quyết để thiết lập một giải pháp bền vững – bao gồm các công cụ quản lý và chính sách khác, quan hệ đối tác và các mô hình tài chính. Báo cáo bao gồm một loạt các nghiên cứu điển hình giải quyết các vấn đề cụ thể và minh họa các sáng kiến ​​nổi bật. Tài liệu này cung cấp một hướng đi khả thi đầy cảm hứng về quản lý chất thải, đưa ra kết luận và đưa ra các khuyến nghị nhằm hỗ trợ các nhà hoạch định chính sách và các nhà thực hành xây dựng các giải pháp địa phương để quản lý chất thải. Sau năm 2015, báo cáo Triển vọng đưa ra các Mục tiêu Quản lý Chất thải Toàn cầu và Kêu gọi Hành động Toàn cầu để đạt được các mục tiêu đó.

Để đọc thêm về báo cáo cũng như Chương trình Môi trường liên hợp quốc, vui lòng xem thông tin tại đường link này – https://www.unep.org/resources/report/global-waste-management-outlook