Giảm nhẹ ảnh hưởng môi trường của hệ thống lương thực-thực phẩm qua bên cung và bên cầu

Tác động môi trường của thực phẩm được tạo ra bởi hàng triệu nhà sản xuất đa dạng. Để xác định các giải pháp hiệu quả trong điều kiện không đồng nhất này, chúng tôi đã tổng hợp dữ liệu bao gồm năm chỉ số môi trường; 38.700 trang trại; và 1600 bộ xử lý, các loại bao bì và nhà bán lẻ. Tác động có thể khác nhau gấp 50 lần giữa các nhà sản xuất cùng một sản phẩm, tạo ra cơ hội giảm nhẹ phát thải đáng kể. Tuy nhiên, việc giảm nhẹ trên thực tế rất phức tạp bởi nó đòi hỏi sự đánh đổi; đồng thời, có rất nhiều cách để người sản xuất đạt được mức phát thải thấp, và có nhiều sự tương tác trong toàn bộ chuỗi cung ứng khó có thể lường trước được. Vì thế, khả năng giảm tác động của các nhà sản xuất cũng bị giới hạn. Đáng chú ý nhất, nghiên cứu của chúng tôi cho thấy tác động môi trường của các sản phẩm động vật có tác động thấp nhất vẫn cao hơn tác động của các sản phẩm thay thế thực vật; điều này cung cấp bằng chứng mới về tầm quan trọng của việc thay đổi chế độ ăn uống. Về cơ bản, các phát hiện của chúng tôi hỗ trợ một cách tiếp cận trong đó các nhà sản xuất giám sát tác động của chính họ, đáp ứng linh hoạt các mục tiêu môi trường bằng cách lựa chọn từ nhiều phương pháp thực hành và truyền đạt khác nhau để đồng thời tác động đến người tiêu dùng.