Các giải pháp dựa vào thiên nhiên là gì? Rủi ro, thách thức và cơ hội

Bản tóm tắt thông tin này là một sự hợp tác giữa Mạng lưới thanh niên và đa dạng sinh học (GYBN), Youth4Nature và YOUNGO để khám phá những rủi ro, mối quan tâm và cơ hội xoay quanh khái niệm giải pháp dựa trên thiên nhiên và chia sẻ thông tin này với các cộng đồng thanh niên của chúng tôi. Bản tóm tắt nhằm đóng góp vào việc xây dựng vị trí của thanh niên hoạt động trong lĩnh vực này.

Để biết thêm thông tin về GYBN, Youth4Nature và YOUNGO, hãy theo dõi các trang web của chúng tôi-

www.gybn.org
www.youth4nature.org
http://www.youngo.uno/