Thay đổi vật liệu – Góc nhìn 2020

Báo cáo “Thay đổi vật liệu – Góc nhìn 2020” làm nổi bật những góc nhìn thực tê về tình trạng của nguồn cung ứng sợi và nguyên liệu trong ngành dệt may. Báo cáo này cung cấp một trong những phân tích toàn diện dựa trên dữ liệu thực tế về cách ngành vật liệu dệt may đang dần chuyển đổi sang các vật liệu bền vững hơn, cũng như góp phần vào nỗ lực đạt được những mục tiêu toàn cầu như Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) và quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế tuần hoàn.

Báo cáo mở đầu bằng phần A, “Trạng thái của ngành;” tổng quan về các phát hiện chung và câu chuyện truyền cảm hứng của năm 2020. Phần B chứa phân tích dữ liệu định lượng. Phần C cung cấp tổng quan về những hiểu biết định tính thu được từ chương trình Thí điểm Chỉ số Thay đổi Vật liệu dệt may dành cho Nhà cung cấp, được thiết kế dựa theo các chủ đề từ khung chuẩn: Chiến lược và Trọng yếu, Danh mục Vật liệu, Tính tuần hoàn, Biến đổi khí hậu và các Mục tiêu Phát triển Bền vững. Mỗi chủ đề được đi kèm với ‘Điểm nổi bật của Nhà cung cấp’ làm nổi bật những bước tích cực mà các nhà cung cấp và nhà sản xuất tiên phong này đang thực hiện trong việc sản xuất và tìm nguồn cung ứng vật liệu ưa thích.