Đánh giá công nghệ lưới điện thông minh cho năng lượng tái tạo và hiệu quả năng lượng

Báo cáo này là sản phẩm cuối cùng của hoạt động “Đánh giá công nghệ để thúc đẩy triển khai áp dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại” (Số hợp đồng 81236607, số dự án 15.2081.6-001.50), do hai công ty Energynautics GmbH và VietnamMW thực hiện trong khuôn khổ “Lĩnh vực hoạt động III: Hợp tác công nghệ” thuộc “Dự án Lưới điện thông minh cho Năng lượng tái tạo và Hiệu quả năng lượng” (dự án SGREEE) do ERAV thay mặt cho Bộ Công thương và GIZ thay mặt cho BMZ phối hợp thực hiện.

Mục tiêu tổng quát của hoạt động này là thiết lập cơ sở vững chắc và minh bạch cho các hoạt động xúc tiến sắp tới của dự án SGREEE trong lĩnh vực hợp tác công nghệ nhằm thúc đẩy sự trao đổi, thảo luận giữa các chuyên gia Việt Nam và quốc tế, đồng thời đẩy mạnh sử dụng các công nghệ lưới điện thông minh, tiên tiến, hiện đại.

Hoạt động này được chia thành bốn nhiệm vụ:
Nhiệm vụ 1: Rà soát các hoạt động và dự án về lưới điện thông minh đã và đang thực hiện tại Việt Nam
Nhiệm vụ 2: Xem xét các xu hướng năng lượng thông minh sắp tới trong nước và quốc tế có tiềm năng ứng dụng cho hệ thống năng lượng Việt Nam trong tương lai
Nhiệm vụ 3: Xây dựng và giới thiệu các tiêu chí phân tích các giải pháp công nghệ năng lượng thông minh
Nhiệm vụ 4: Phân tích và lựa chọn các giải pháp công nghệ năng lượng thông minh phù hợp

Các báo cáo dự thảo riêng đã được lập và đệ trình cho bốn nhiệm vụ tương ứng. Báo cáo hiện tại được tổng hợp từ các báo cáo riêng đã chỉnh sửa thành một báo cáo cuối cùng của hoạt động này.