Phát thải thấp hoặc bằng không trong ngành thép và xi-măng

Theo các mục tiêu của Thỏa thuận Paris nhằm ổn định nhiệt độ toàn cầu ở mức “dưới 2 ° C và hướng tới 1,5 ° C”, lượng phát thải khí nhà kính do con người thực hiện phải giảm đáng kể. Cụ thể, lượng khí thải CO2 phải giảm xuống bằng không vào năm 2050 (hoặc sớm hơn) ở 1,5 ° C và vào năm 2070 là 2 ° C, và có thể là mức âm ròng sau đó (Edenhofer và cộng sự, 2014 [6]; Masson-Delmotte và cộng sự, 2018 [7]). Điều này được áp dụng cho tất cả các lĩnh vực, bao gồm cả sản xuất thép và xi măng.

Mục tiêu của bài báo này là xem xét các tài liệu về các rào cản chính và các giải pháp khả thi đối với quá trình khử cacbon của các ngành công nghiệp nặng, trong đó tập trung vào hai lĩnh vực lớn nhất do phát thải CO2, sản xuất sắt thép và xi măng & bê tông. Phần sau sẽ thiết lập một số nền tảng cơ bản, ví dụ: Thép và bê tông được sử dụng để làm gì, chúng được sản xuất như thế nào, triển vọng đối với nhu cầu của chúng là gì và những đặc điểm kinh tế cơ bản, quy định, công nghệ và kinh tế chính trị của những ngành này có thể cản trở quá trình chuyển đổi carbon thấp. Phần 2, Giảm nhu cầu về thép và bê tông, sẽ đề cập đến vai trò của hiệu quả sử dụng vật liệu và tăng cường tái chế trong việc giảm nhu cầu về thép và xi măng. Phần 3, Công nghệ sản xuất thép và bê tông khử cacbon, sẽ xem xét các công nghệ sản xuất khí thải thấp và không phát thải mới nổi và gần thương mại hiện có. Phần 4, Chính sách khử cacbon và xi măng, sẽ thảo luận về các phương pháp tiếp cận chính sách để kích hoạt nhu cầu và nguồn cung khử cacbon theo cách nhận biết và phù hợp với những thách thức kinh tế chính trị đã được xác định. Phần 5, Những điều chính, sẽ tóm tắt các bài học chính.