Chất thải & biến đổi khí hậu

Ngành quản lý chất thải có một vị thế đặc biệt: từ một ngành phát thải khí nhà kính (GHG) tương đối nhỏ, nó có thể trở thành một ngành đóng góp chính trong việc giảm phát thải KNK. Mặc dù lượng phát thải được từ quá trình xử lý và tiêu hủy chất thải tươngd dối nhỏ, việc ngăn chặn và thu hồi chất thải (bằng cách chuyển thành vật liệu thứ cấp hoặc năng lượng) tránh phát thải khí nhà kính trong các lĩnh vực khác của nền kinh tế. Một cách tiếp cận toàn diện để quản lý chất thải có những hậu quả tích cực đối với phát thải KNK từ các lĩnh vực năng lượng, nông nghiệp, giao thông và sản xuất.

Tải xuống chi tiết