Chuyển dịch hệ thống năng lượng – Kinh nghiệm của một số nước Châu Á

Năng lượng tái tạo đem lại những lợi ích to lớn về mặt kinh tế – xã hội và môi trường. Nó có thể cung cấp điện năng cho các khu vực chưa được kết nối với lưới điện, do đó giúp giảm chi phí mở rộng lưới điện. Đây là một loại năng lượng sạch. Cuối cùng, việc phát triển năng lượng tái tạo và các sáng kiến liên quan giúp bảo toàn năng lượng sẽ tạo ra nhiều việc làm.

Để hiểu rõ về tình hình dịch chuyển năng lượng cũng như những chính sách thúc đẩy dịch chuyển sang các dạng năng lượng bền vững (năng lượng tái tạo) trên thế giới, Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia biên soạn Tổng luận “Chuyển dịch của Hệ thống năng lượng – kinh nghiệm của một số nước châu Á”.

Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia

Tải xuống chi tiết