Nhựa và biến đổi khí hậu: Cái giá tiềm ẩn của hành tinh nhựa

Gần như mọi mảnh nhựa đều bắt đầu là nhiên liệu hóa thạch. Khí nhà kính được thải ra ở mỗi giai đoạn của vòng đời nhựa: 1) khai thác và vận chuyển nhiên liệu, 2) sản xuất và tinh chế, 3) quản lý chất thải và 4) tác động của nhựa đối với đại dương, đường thủy và cảnh quan của chúng ta.

Báo cáo này xem xét từng giai đoạn này của vòng đời nhựa để xác định các nguồn phát thải khí nhà kính chính, các nguồn phát thải chưa đếm được và những yếu tố không chắc chắn có thể dẫn đến việc tác động thật sự của nhựa cao hơn đánh giá hiện tại.

Báo cáo so sánh ước tính phát thải khí nhà kính với ngân sách cacbon toàn cầu và các cam kết phát thải, đồng thời xem xét các xu hướng và dự báo hiện tại sẽ tác động như thế nào đến hành tinh và khí hậu của chúng ta ở quy mô toàn cầu.

Báo cáo bao gồm khuyến nghị dành cho các nhà hoạch định chính sách, chính phủ, tổ chức phi lợi nhuận, các nhà tài trợ và các bên liên quan khác để giúp ngăn chặn sự gia tăng lượng khí thải cacbon của vòng đời nhựa. Khuyến nghị hiệu quả nhất rất đơn giản: giảm ngay việc sản xuất và sử dụng nhựa. Việc ngừng mở rộng sản xuất hóa dầu và nhựa cũng như giữ nguyên nhiên liệu hóa thạch trong lòng đất là một yếu tố quan trọng để giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu.

Trung tâm Luật môi trường quốc tế (CIEL)

Tải xuống chi tiết