Tóm lược về Tác động của Biến đổi Khí hậu và Kế hoạch Ứng phó: Ngành giao thông vận tải (Đường bộ)

Thiên tai và biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến việc quy hoạch, thiết kế, xây dựng, bảo trì, an toàn và hiệu quả hoạt động của giao thông đường bộ trong suốt quá trình khai thác. Ngoài ra, các hoạt động giao thông vận tải có thể làm tăng tính dễ tổn thương của môi trường và dân cư địa phương trước biến đổi khí hậu. Báo cáo này tóm tắt các ảnh hưởng và yếu tố làm tăng tính dễ tổn thương đó.

Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB)

Tải xuống chi tiết