Thông báo quốc gia lần thứ ba của Việt Nam cho Ban Thư ký UNFCCC

Thực hiện quy định tại Điều 4.1 và Điều 12.1 của Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC) về việc các quốc gia xây dựng Thông báo quốc gia gửi Ban Thư ký UNFCCC, Bộ Tài nguyên và Môi trường – Cơ quan đầu mối quốc gia thực hiện UNFCCC, Nghị định thư Kyoto, Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu – đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan liên quan xây dựng và hoàn thành Thông báo quốc gia lần thứ ba của Việt Nam cho Ban Thư ký UNFCCC.

Thông báo quốc gia lần thứ ba của Việt Nam được xây dựng theo hướng dẫn của UNFCCC, bao gồm 06 chương, phản ánh được: Bối cảnh quốc gia; kiểm kê quốc gia khí nhà kính; tác động của biến đổi khí hậu và các biện pháp thích ứng; đánh giá các biện pháp giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và các chính sách có liên quan; thông tin về chuyển giao công nghệ phục vụ ứng phó với biến đổi khí hậu, nghiên cứu và quan trắc biến đổi khí hậu; giáo dục, đào tạo, tăng cường năng lực, nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu, thông tin và mạng lưới, tích hợp và lồng ghép vấn đề biến đổi khí hậu vào chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội; những khó khăn, thiếu hụt và nhu cầu hỗ trợ đối với Việt Nam

Báo cáo kỹ thuật Đóng góp do quốc gia tự quyết định của Việt Nam (cập nhật năm 2020)

NDC cập nhật của Việt Nam phân tích, cập nhật và bổ sung một số nội dung gồm:
(i) Rà soát, cập nhật và điều chỉnh các đóng góp về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và thích ứng với biến đổi khí hậu phù hợp hơn với hiện trạng và dự báo phát triển kinh tế – xã hội của quốc gia đến 2030; bảo đảm mục tiêu thực hiện NDC phù hợp với các mục tiêu của Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội, Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu, Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh và Chiến lược phòng chống thiên tai.
(ii) Áp dụng một số yêu cầu mới đối với NDC được thông qua tại COP24 phù hợp với khả năng của Việt Nam.
(iii) Làm rõ hơn nội dung về tổn thất và thiệt hại, bổ sung những nỗ lực mới nhất của Việt Nam trong thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính.
(iv) Bổ sung nội dung đánh giá tác động của việc thực hiện các biện pháp giảm nhẹ phát thải khí nhà kính đến phát triển kinh tế – xã hội.
(v) Bổ sung nội dung phân tích về đồng lợi ích giữa thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và phát triển bền vững.
(vi) Bổ sung các chỉ số phù hợp tạo thuận lợi cho việc theo dõi, đánh giá định kỳ tiến độ thực hiện NDC.
(vii) Bổ sung nội dung hệ thống quốc gia về đo đạc, báo cáo, thẩm định (MRV) đối với các hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, hệ thống giám sát và đánh giá (M&E) đối với các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu phục vụ cho việc thực hiện NDC.
(viii) Làm rõ hơn những thuận lợi, khó khăn và kế hoạch thực hiện NDC trong bối cảnh quốc tế, quốc gia hiện nay và các giải pháp khắc phục.
Báo cáo kỹ thuật làm rõ lộ trình hiện thực hoá các Đóng góp do quốc gia tự quyết định của Việt Nam.

Để đọc thêm về các NDC, vui lòng truy cập đường link – https://www4.unfccc.int/sites/NDCStaging/Pages/All.aspx

Đóng góp do quốc gia tự quyết định của Việt Nam (cập nhật năm 2020)

NDC cập nhật của Việt Nam phân tích, cập nhật và bổ sung một số nội dung gồm:
(i) Rà soát, cập nhật và điều chỉnh các đóng góp về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và thích ứng với biến đổi khí hậu phù hợp hơn với hiện trạng và dự báo phát triển kinh tế – xã hội của quốc gia đến 2030; bảo đảm mục tiêu thực hiện NDC phù hợp với các mục tiêu của Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội, Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu, Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh và Chiến lược phòng chống thiên tai.
(ii) Áp dụng một số yêu cầu mới đối với NDC được thông qua tại COP24 phù hợp với khả năng của Việt Nam.
(iii) Làm rõ hơn nội dung về tổn thất và thiệt hại, bổ sung những nỗ lực mới nhất của Việt Nam trong thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính.
(iv) Bổ sung nội dung đánh giá tác động của việc thực hiện các biện pháp giảm nhẹ phát thải khí nhà kính đến phát triển kinh tế – xã hội.
(v) Bổ sung nội dung phân tích về đồng lợi ích giữa thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và phát triển bền vững.
(vi) Bổ sung các chỉ số phù hợp tạo thuận lợi cho việc theo dõi, đánh giá định kỳ tiến độ thực hiện NDC.
(vii) Bổ sung nội dung hệ thống quốc gia về đo đạc, báo cáo, thẩm định (MRV) đối với các hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, hệ thống giám sát và đánh giá (M&E) đối với các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu phục vụ cho việc thực hiện NDC.
(viii) Làm rõ hơn những thuận lợi, khó khăn và kế hoạch thực hiện NDC trong bối cảnh quốc tế, quốc gia hiện nay và các giải pháp khắc phục.

Để đọc thêm về các NDC, vui lòng truy cập đường link – https://www4.unfccc.int/sites/NDCStaging/Pages/All.aspx