Thông báo quốc gia lần thứ ba của Việt Nam cho Ban Thư ký UNFCCC

Thực hiện quy định tại Điều 4.1 và Điều 12.1 của Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC) về việc các quốc gia xây dựng Thông báo quốc gia gửi Ban Thư ký UNFCCC, Bộ Tài nguyên và Môi trường – Cơ quan đầu mối quốc gia thực hiện UNFCCC, Nghị định thư Kyoto, Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu – đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan liên quan xây dựng và hoàn thành Thông báo quốc gia lần thứ ba của Việt Nam cho Ban Thư ký UNFCCC.

Thông báo quốc gia lần thứ ba của Việt Nam được xây dựng theo hướng dẫn của UNFCCC, bao gồm 06 chương, phản ánh được: Bối cảnh quốc gia; kiểm kê quốc gia khí nhà kính; tác động của biến đổi khí hậu và các biện pháp thích ứng; đánh giá các biện pháp giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và các chính sách có liên quan; thông tin về chuyển giao công nghệ phục vụ ứng phó với biến đổi khí hậu, nghiên cứu và quan trắc biến đổi khí hậu; giáo dục, đào tạo, tăng cường năng lực, nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu, thông tin và mạng lưới, tích hợp và lồng ghép vấn đề biến đổi khí hậu vào chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội; những khó khăn, thiếu hụt và nhu cầu hỗ trợ đối với Việt Nam

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tải xuống chi tiết