Báo cáo Hiện trạng Môi trường quốc gia giai đoạn 2016 – 2020

Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao gây ra áp lực lớn lên môi trường do các loại chất thải phát sinh từ các hoạt động phát triển kinh tế, công nghiệp hóa, đô thị hóa và đồng thời cũng đặt nhiều thách thức cho công tác bảo vệ môi trường.  Tình trạng ô nhiễm môi trường diễn biến phức tạp tại một số khu vực như: ô nhiễm không khí tại một số thành phố lớn, khu công nghiệp, khu vực sản xuất, kinh doanh; vấn đề tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật gây tác động tiêu cực đến môi trường đất. Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, thiên tai ngày càng khó lường cũng gây nên khó khăn với công tác bảo vệ môi trường.  

Báo cáo đánh giá tổng quan hiện trạng môi trường Việt Nam, từ hoạt động phát triển kinh tế – xã hội, nguyên nhân, các nguồn tác động chính lên môi trường, diễn biến chất lượng môi trường đất, nước, không khí. Từ những đánh giá kết quả, khó khăn và vướng mắc, xác định các vấn đề thách thức trong công tác quản lý và bảo vệ môi trường, đề xuất các nhóm giải pháp định hướng lâu dài cũng như giải pháp cấp bách ưu tiên để thực hiện một cách hiệu quả, bền vững phù hợp trong giai đoạn tiếp theo. 

 

 

 

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tải xuống chi tiết