Báo cáo Phát triển Việt Nam – Kết nối vì Phát triển và Thịnh vượng chung

Báo cáo Phát triển Việt Nam (VDR) 2019: Việt Nam – Kết nối vì Phát triển và Thịnh vượng chung do các chuyên gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam và toàn cầu soạn thảo, trình bày một loạt các phân tích mới và nguyên bản cũng như phát triển nghiên cứu mới dựa trên nền tảng là hai báo cáo khác: Việt Nam 2035: Hướng tới Thịnh vượng, Sáng tạo, Công bằng và Dân chủ và Báo cáo Phát triển Thế giới 2020: Giao dịch để phát triển trong kỷ nguyên của chuỗi giá trị toàn cầu.

Báo cáo này trình bày tổng quan toàn diện các vấn đề kết nối ở Việt Nam sử dụng một bộ công cụ và phương pháp phân tích mới để cung cấp cho các nhà hoạch định chính sách và các bên liên quan quan trọng khác về các lựa chọn chính sách và chiến lược đầu tư nhằm hỗ trợ sự hội nhập của Việt Nam với thị trường toàn cầu và trong nước, tăng cường và thúc đẩy sự phát triển toàn diện về không gian, cùng với khả năng phục hồi.

Nhóm Ngân hàng thế giới (World Bank Group)

Tải xuống chi tiết