Tạp chí Dầu khí – Số 7 – 2020

Trong số này, Ban biên tập Tạp chí Dầu khí giới thiệu chuyên đề đặc biệt để nhìn nhận về các định hướng chiến lược dầu khí nói riêng và năng lượng nói chung được Bộ Chính trị vạch ra trong Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/2/2020 về “Định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, rà soát lại chiến lược phát triển Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) trong chiến lược năng lượng tổng thể, đánh giá xu hướng chuyển dịch năng lượng trên thế giới, nghiên cứu xu hướng công nghệ toàn cầu và mô hình đổi mới sáng tạo của các tập đoàn dầu khí trong khu vực và trên thế giới. Từ đó, kết hợp với góc nhìn của các chuyên gia, nhà khoa học về phương pháp hoạch định chiến lược, các giải pháp về quản lý, quản trị, công nghệ nhằm tối ưu hiệu quả thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên để PVN và ngành Dầu khí Việt Nam tham khảo, vạch ra chiến lược phát triển trong thời gian tới, tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột của ngành Dầu khí đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam

Tải xuống chi tiết