Hoàn thành bức tranh: Kinh tế tuần hoàn ứng phó với biến đổi khí hậu như thế nào

Các biên pháp ứng phó với cuộc khủng hoảng khí hậu toàn cầu hiện đang thể hiện một bức tranh không đầy đủ. Báo cáo này lập luận rằng việc áp dụng một nền kinh tế tuần hoàn là một bước cơ bản để đạt được các mục tiêu về khí hậu. Sự thay đổi này khiến chúng ta vượt ra khỏi nỗ lực giảm nhẹ phát thải trong hệ thống kinh tế tuyến tính của chúng ta. Nó cung cấp một chiến lược ứng phó có hệ thống đối với cuộc khủng hoảng bằng cách vừa giảm lượng phát thải khí nhà kính, vừa tăng khả năng chống chịu và thích ứng với biến đổi khí hậu. Lợi ích bao gồm việc đáp ứng các mục tiêu khác như tạo ra nhiều thành phố đáng sống hơn, phân phối giá trị rộng rãi hơn trong nền kinh tế, và thúc đẩy đổi mới. Những thuộc tính này làm cho nền kinh tế tuyến tính đóng góp mạnh mẽ vào việc đạt được sự thịnh vượng không carbon.

Để tìm hiểu thêm về khái niệm kinh tế tuần hoàn, vui lòng truy cập trang web của quỹ Ellen MacArthur tại đây – https://www.ellenmacarthurfoundation.org/

Ellen MacArthur

Tải xuống chi tiết