Một nền kinh tế dệt may mới: Thiết kế lại tương lai ngành thời trang

Báo cáo này phác thảo tầm nhìn về một hệ thống mang lại lợi ích lâu dài – một ngành dệt may mới dựa trên các nguyên tắc của nền kinh tế tuần hoàn. Nó cung cấp một hướng đi mà ngành công nghiệp có thể tập trung nỗ lực. Trong một nền kinh tế dệt may mới, quần áo, hàng dệt may và sợi được giữ ở giá trị cao nhất của chúng trong quá trình sử dụng và trở lại nền kinh tế sau đó, không bao giờ bị coi là chất thải. Tầm nhìn này khác biệt và bổ sung cho những nỗ lực không ngừng nhằm làm cho hệ thống dệt may bền vững hơn bằng cách giảm thiểu các tác động tiêu cực của nó. Với sự nhấn mạnh cụ thể vào sự đổi mới hướng tới một hệ thống khác, một nền kinh tế dệt may mới mang đến cơ hội mang lại những kết quả tốt hơn về cơ bản về kinh tế, xã hội và môi trường.

Để tìm hiểu thêm về khái niệm kinh tế tuần hoàn, vui lòng truy cập trang web của quỹ Ellen MacArthur tại đây – https://www.ellenmacarthurfoundation.org/

Ellen MacArthur

Tải xuống chi tiết