Sổ tay hướng dẫn về các Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC)

Nhằm hỗ trợ các nhà đàm phán từ những quốc gia đang phát triển trong quá trình nghị sự khí hậu, ecbi phát động các chương trình nâng cao năng lực khác nhau, bao gồm chương trình sản xuất Hướng dẫn về Thỏa thuận Paris sau khi Thoả thuận được đàm phán năm 2015. Những công cụ phổ biến với cả những nhà đàm phán mới và những nhà đàm phán “gạo cội”. Do đó, chúng tôi quyết định phát triển một loạt các hướng dẫn chuyên đề, để cung cấp cho các nhà đàm phán một lịch sử ngắn gọn về các cuộc đàm phán đã xảy ra về chủ đề đó; một tài liệu tham khảo cho các quyết định quan trọng đã được thông quai; và phân tích ngắn gọn về các vấn đề nổi bật từ quan điểm của một quốc gia đang phát triển.

Khi mối đe dọa của biến đổi khí hậu ngày càng tăng, các nước đang phát triển sẽ cần những nhà đàm phán có năng lực để bảo vệ các cộng đồng chịu tác động. Hướng dẫn bỏ túi là một đóng góp nhỏ vào kho thông tin mà họ sẽ cần để thành công, và cũng có thể giúp công chúng hiểu rõ hơn về các vấn đề được dàm phán trong quá trình nghị sự khí hậu.

European Capacity Building Initiative (ECBI)

Tải xuống chi tiết