Tăng trưởng xanh và Chính sách Tài khóa về nhiên liệu hóa thạch ở Việt Nam – Các kiến nghị và Lô trình cải cách chính sách

Cam kết của Chính phủ Việt Nam theo hướng tăng trưởng xanh, trong đó có việc tái cấu trúc ngành năng lượng rất đáng được ghi nhận. Tuy nhiên, báo cáo này lập luận rằng, trợ cấp nhiên liệu hóa thạch vẫn còn lớn và chủ yếu dưới hình thức gián tiếp. Cải cách chính sách tài khóa nhiên liệu hóa thạch có những lợi ích đáng kể, bao gồm nâng cao hiệu suất năng lượng, tăng nguồn cung năng lượng và đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, giảm gánh nặng tài khóa, tăng trưởng GDP cao hơn trong trung và dài hạn, cũng như đem lại tác động tích đối với môi trường. Dỡ bỏ trợ giá nhiên liệu hóa thạch cũng là một cơ hội để chính sách năng lượng trở nên lũy tiến hơn và việc phân bổ nguồn lực nói chung hiệu quả và bao trùm hơn. Nhiều ảnh hưởng tích cực cũng sẽ được nhân lên đáng kể thông qua việc áp dụng dần định giá carbon.

Báo cáo nhấn mạnh rằng những nỗ lực cải cách gần đây cần được thúc đẩy đáng kể để đáp ứng các mục tiêu tham vọng của Chiến lược Tăng trưởng xanh và để Việt Nam tiến tới một quỹ đạo tăng trưởng bền vững và bao trùm hơn. Cải cách chính sách tài khóa nhiên liệu hóa thạch đòi hỏi phải cải cách ngành năng lượng tổng thể, cải cách giá và một chiến lược truyền thông và tham vấn để kêu gọi sự ủng hộ trên diện rộng đối với cải cách. Cần có các biện pháp để bảo vệ người nghèo và dễ tổn thương cũng như các doanh nghiệp bị ảnh hưởng nhất từ việc tăng giá năng lượng. Thông qua việc đưa ra các lựa chọn cải cách cụ thể cho từng vấn đề, tôi tin rằng báo cáo này sẽ có đóng góp quan trọng vào việc xây dựng một lộ trình cho cải cách.

Báo cáo Tăng trưởng xanh và Chính sách Tài khóa Nhiên liệu hóa thạch ở Việt Nam – Các kiến nghị về Lộ trình Cải cách Chính sách dựa trên các công trình nghiên cứu của nhiều đối tác nghiên cứu trong nước và các chuyên gia quốc tế, cũng như thông qua đối thoại rộng khắp với các bên liên quan chính bao gồm các hộ, doanh nghiệp, các đối tác phát triển và các nhà hoạch định chính sách.

Để đọc thêm các nghiên cứu của Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam về biến đổi khí hậu, vui lòng truy cập đường link – https://www.vn.undp.org/content/vietnam/en/home/library.html

Chương trình phát triển liên hợp quốc (UNDP)

Tải xuống chi tiết