Báo cáo về biến đổi khí hậu 2022 của IPCC – Giảm thiểu biến đổi khí hậu

Bản báo cáo thứ 6: Giảm thiểu biến đổi khí hậu phản ánh những phát hiện mới trong tài liệu liên quan và được xây dựng dựa trên các báo cáo IPCC trước đó. Một số phát triển chính liên quan đến báo này bao gồm: một bối cảnh quốc tế đang phát triển; tăng cường sự đan dạng của các tác nhân và cách tiếp cận để giảm thiểu; mối liên hệ chặt chẽ giữa các lộ trình giảm thiểu, thích ứng và phát triển với biến đổi khí hậu. Ngoài ra, báo cáo này xác định nhiều khuôn khổ phân tích để đánh giá các động lực, rào cản và các tuỳ chọn cho hành động giảm thiểu. Chúng bao gồm: hiệu quả kinh tế bao gồm lợi ích của các tác động tránh được; đạo đức và công bằng; các quá trình chuyển đổi công nghệ và xã hội liên kết với nhau; và các khuôn khổ chính trị – xã hội, bao gồm các thể chế và quản trị. Những điều này giúp xác định các rủi ro và cơ hội để hành động bao gồm cả đồng lợi ích và chuyển đổi công bằng và công bằng ở quy mô địa phương, quốc gia và toàn cầu.

Uỷ ban Liên chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC)

Tải xuống chi tiết