Đa dạng sinh học và biến đổi khí hậu

Báo cáo này được xuất bản để tóm tắt nội dung làm việc của hội thảo khoa học về biến đổi khí hậu và đa dạng sinh học, được thực hiện bởi IPBES và IPCC. Các mục tiêu của hội thảo, phù hợp với đề cương của hội thảo, là như sau: Trong bối cảnh cấp bách của việc phục hồi đa dạng sinh học trên đất liền và đại dương, thích ứng và giảm nhẹ biến đổi khí hậu, IPCC và IPBES đồng tổ chức các hội thảo về bảo vệ đa dạng sinh học và các biện pháp giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và thích ứng với biến đổi khí hậu. Điều này bao gồm việc khám phá tác động của biến đổi khí hậu đối với đa dạng sinh học, khả năng và giới hạn khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu của các loài, khả năng phục hồi của các hệ sinh thái trong điều kiện biến đổi khí hậu, các ngưỡng thay đổi không thể đảo ngược và, đóng góp của hệ sinh thái vào các vòng lặp phản hồi khí hậu và giảm nhẹ biến đổi khí hậu, trên bối cảnh của sự mất mát đang diễn ra trong sinh khối của quần xã sinh vật và rủi ro liên quan đối với các loài chính và đa dạng sinh học cũng như các dịch vụ hệ sinh thái (thiên nhiên đóng góp cho con người). Báo cáo hội thảo sẽ cung cấp thông tin liên quan đến việc thực hiện Thoả thuận Paris, Khung đa dạng sinh học toàn cầu sau năm 2020 và các Mục tiêu Phát triển Bền vững.

Dịch vụ Hệ sinh thái (IPBES)

Tải xuống chi tiết