Đa dạng sinh học và các dịch vụ môi trường

Báo cáo này đại diện cho một đánh giá quan trọng về đa dạng sinh học và dịch vụ môi trường, lần đầu tiên được thực hiện trong gần 15 năm (kể từ khi công bố Đánh giá Hệ sinh thái Thiên niên kỷ vào năm 2005), và lần đầu tiên được thực hiện bởi một cơ quan liên chính phủ. Nội dung báo cáo bao gồm tình trạng và xu hướng của thế giới tự nhiên, các tác động xã hội của những xu hướng này, nguyên nhân trực tiếp và gián tiếp của chúng, và quan trọng là những hành động vẫn có thể được thực hiện để đảm bảo một tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người. Những liên kết phức tạp này đã được đánh giá bằng cách sử dụng một khuôn khổ đơn giản, nhưng rất bao trùm, nên cộng hưởng với nhiều bên liên quan, vì nó công nhận các quan điểm, giá trị và hệ thống tri thức đa dạng của thế giới.

Uỷ ban Liên chính phủ về Đa dạng sinh học

Tải xuống chi tiết