Báo cáo Sự nóng lên toàn cầu 1,5 độ C

Báo cáo này đáp lại lời mời IPCC ‘… đưa ra một Báo cáo đặc biệt vào năm 2018 về tác động của sự nóng lên 1,5°C trên toàn cầu so với thời kỳ tiền công nghiệp và các lộ trình phát thải khí nhà kính toàn cầu tương ứng’ trong Quyết định của Hội nghị lần thứ 21 các Bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu để thông qua Hiệp định Paris.

IPCC đã chấp nhận lời mời này vào tháng 4 năm 2016, và quyết định lập Báo cáo đặc biệt này về tác động của sự nóng lên 1,5°C trên toàn cầu so với thời kỳ tiền công nghiệp và các lộ trình phát thải khí nhà kính toàn cầu tương ứng, trong bối cảnh tăng cường ứng phó toàn cầu với mối nguy biến đổi khí hậu, phát triển bền vững, và các nỗ lực xóa nghèo.

Để đọc thêm về báo cáo cũng như IPCC, vui lòng truy cập đường link – https://www.ipcc.ch/sr15/

Uỷ ban Liên chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC)

Tải xuống chi tiết