Hướng dẫn cho tác giả báo cáo chính của IPCC vè sự không chắc chắn

Các ghi chú hướng dẫn này nhằm hỗ trợ các Tác giả chính của Báo cáo Đánh giá Lần thứ Năm (AR5) trong việc sử dụng nhất quán ngôn ngữ để thể hiện các yếu tố không chắc chắn trong những kết quả nghiên cứu được đánh giá. Những ghi chú này xác định một cách tiếp cận chung và ngôn ngữ đã hiệu chỉnh có thể được sử dụng rộng rãi cho các chuyên gia đang phát triển các phán đoán và để đánh giá và truyền đạt mức độ chắc chắn trong các phát hiện của quy trình đánh giá.

Đối với các bạn đọc, hướng dẫn này sẽ cho bạn hiểu rõ hơn về khái niệm “yếu tố không chắc chắn” trong quy trình đánh giá khoa học khí hậu, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu cũng như tác động của các biện pháp thích ứng và giảm nhẹ được nêu.

Uỷ ban Liên chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC)

Tải xuống chi tiết